Xem lịch sử nạp Đào

Để xem lại các thông tin giao dịch của mình, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 2: Xem lại lịch sử nạp đào trong thời gian qua: Thời gian, số tiền đã nạp, số đào nhận được,...

Last updated