Xem lịch sử Donate

Bạn muốn xem lại thông tin các User đã donate cho mình, bạn truy cập vào mục “Lịch sử được Donate" hoặc đường link sau: https://passionzone.net/idol/donate-history

Trong “Lịch sử Donate”, bạn có thể xem lại thông tin các User đã donate cho mình: Số tiền Donate, chiết khấu, trạng thái,....

Last updated