6.2.5 Tôi có cần chi trả phí dịch vụ Donate không?

Bạn cần chi trả phí dịch vụ Donate tại Passion Zone. Mức phí cho dịch vụ Donate dành cho P-Star hiện tại là 10% trên mỗi giao dịch mà bạn nhận được.

Last updated