5.2.5 Tôi có cần chi trả phí dịch vụ Booking không?

Bạn cần chi trả phí dịch vụ Booking. Mức phí dịch vụ Booking dành cho P-Star hiện tại là 10% trên mỗi giao dịch mà bạn nhận được.

Last updated