2.1 Làm thế nào để đăng ký tài khoản trên Passion Zone?

Hiện có 3 hình thức đăng ký tài khoản trên Passion Zone:

  • Đăng ký bằng Email

  • Đăng ký qua Facebook

  • Đăng ký qua Google

Last updated