Xem lịch sử thuê P-Star

Bước 2: Xem lịch sử thuê P-Star

Trong mục lịch sử thuê P-Star, Passioner có thể xem lại những thông tin như: thời gian thuê, số tiền thuê, phí giao dịch,....

Last updated