2.2 Tôi cần cập nhật những thông tin gì sau khi đăng ký tài khoản?

Sau khi đã đăng ký tài khoản User, bạn cần cập nhật các thông tin cơ bản gồm:

  • Họ và tên

  • Tên hiển thị

  • Ngày sinh

  • Email

  • Giới tính

  • Ảnh đại diện

Last updated