4.3 Tôi nạp tiền vào tài khoản nhưng không sử dụng, Passion Zone sẽ giúp bảo lưu chứ?

Số tiền mà bạn đã nạp vào tài khoản nhưng không sử dụng, sẽ được Passion Zone bảo lưu hoàn toàn không mất phí.

Last updated