7.1 Làm cách nào để tôi mua thẻ trên Passion Zone?

Để có thể mua thẻ trên Passion Zone, truy cập vào trang “Mua thẻ” (https://passionzone.net/mua-the) > Chọn loại thẻ, mệnh giá, số lượng thẻ và thanh toán.

Last updated