5.2.4 Tôi có được phép xóa đánh giá từ User không?

Các P-Star không thể xóa feedback từ các User.

Last updated