6.1.2 Khi Donate tôi cần chờ Passion Zone xét duyệt không?

Bạn không cần phải chờ xét duyệt khi Donate.

Last updated