Kết thúc yêu cầu thuê sớm

Trong quá trình chơi game, nếu như thời gian chơi kết thúc sớm hơn dự kiến hoặc bạn có việc đột xuất không thể tiếp tục chơi, bạn có thể lựa chọn kết thúc sớm giao dịch.

Lưu ý: Khi kết thúc giao dịch sớm bạn sẽ không được hoàn lại tiền.

Chọn “Kết thúc sớm" để kết thúc giao dịch. Hệ thống sẽ hiển thị xác nhận kết thúc sớm cho Passioner. Nhấn vào “Xác nhận" để kết thúc giao dịch.

Last updated