5.1.4 Vì sao tôi không thể book P-Star?

  • Bạn không gửi yêu cầu thuê khi P-Star đang tạm dừng nhận yêu cầu thuê.

  • Passion Zone sẽ hiển thị thông báo P-Star đang dừng nhận yêu cầu thuê.

  • Khi một P-Star đang đóng nhận yêu cầu thuê, trên profile sẽ hiển thị biểu tượng “Dừng nhận đơn” như trên hình.

Last updated