6.2.2 Tôi có thể xem link Donate của tôi ở đâu?

Bạn vào phần “Cài đặt tài khoản P-Star” > “Quản lý Donate” > Vào phần “Cài đặt Donate” để copy link.

Last updated