5.1.3 Tôi có thể hủy yêu cầu thuê của mình không?

  • Bạn có thể hủy yêu cầu thuê của mình trước khi P-Star xác nhận đơn.

  • Trong trường hợp P-Star đã xác nhận đơn Booking, bạn có thể chọn cách “kết thúc sớm, nhưng bạn sẽ không được hoàn lại chi phí đã trả.

Last updated