5.2.3 Tôi có thể từ chối yêu cầu thuê từ User không?

  • Bạn có thể hủy đơn Booking từ User nếu bạn không thể đáp ứng được yêu cầu đặt lịch.

  • Trong trường hợp bạn đã xác nhận đơn yêu cầu thuê từ user, hãy nhấn nút “hủy”.

*Lưu ý: Hạn chế sử dụng tính năng “hủy”, chỉ nên sử dụng khi thực sự có lý do bất khả kháng. Vì sau khi hủy bạn sẽ không thể nhận chi phí chi trả từ User.

Last updated