6.2.1 Tôi có thể xem được ai đã Donate cho tôi không?

Bạn có thể kiểm tra thông tin người Donate bằng cách nhấn vào ảnh đại diện phía trên góc phải màn hình > Nhấn “lịch sử được Donate”.

Last updated